Az élővilág sokfélesége 1. GY

elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1. GY
(Kalapos Tibor, Hahn István, Czuppon Bálint, Juhász Júlia, Pató Zsuzsanna, Abbas Amira, Zoltán László)
 
Tudnivalók az elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY gyakorlathoz
és az elsoktb17ta Az élővilág sokfélesége terepgyakorlathoz
2018/2019 tanév II. félév
 
Általános tudnivalók
-          az elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY gyakorlat erős előfeltételei az elsok1b17ea Az élővilág sokfélesége I. EA, valamint az nstfu1b17la Növényi struktúra és funkció 1 GY, tehát csak az veheti fel, aki az előfeltétel tárgyakat korábbi félévben teljesítette. 
-            a gyakorlatot minden hallgató köteles a Neptunban felvenni annak az oktatónak a csoportjában, ahova ténylegesen jár;
-            a gyakorlatokon a részvétel kötelező;
-            a gyakorlatvezető a félév elején ismerteti a gyakorlatok és beszámolók féléves ütemezését. A félév során ezt követjük, függetlenül az ünnepnapok körüli esetleges munkanap átrendezésektől.
-            a gyakorlatok maximum 25%-áról, azaz 3 foglalkozásról lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, az nem kap gyakorlati jegyet;
-            a félév során előfordulhat, hogy a gyakorlatot terepen tartjuk, erről a gyakorlatvezető a csoportot esetenként előre értesíti;
-            a gyakorlóban található eszközök sérülése esetén a gyakorlati csoportnak laborkárt számolunk el;
-            a szorgalmi időszak alatt a hallgatók tudását beszámolókon mérjük.
 
Lehetőség magasabb szintű gomba- és növényismeret elsajátítására
-          a kötelező elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY alapszintű gomba- és növényismeretet nyújt. Akik alaposabb tudást szeretnének elsajátítani ezen a területen, azoknak ajánljuk a biológia alapképzés 6. félévére ütemezett novismb17la Növényismeret GY gyakorlatot.
 
A gyakorlaton végzett tevékenység és felkészülés
-          a gyakorlaton aktív, önálló munkát várunk el;
-          a gyakorlaton a hallgató – saját érdekében – jegyzetel;
-          a gyakorlatok alatt nyugodtan lehet kérdezni – részben azért vagyunk ott;
-          a felkészülésben segítségre lehetnek a folyosón kihelyezett (és a tematikának megfelelően változó) laminált préselt növények és színes tablók stb.
-          a felkészüléshez online képi és szöveges segédanyag elérhető tanszékünk növényismereti honlapján (http://taxon2.elte.hu) jelszavas belépéssel (a felhasználó és jelszó adatokat a gyakorlatvezető ismerteti). 
-          a felkészüléshez többféle, növényismereti tárgyú könyvet érdemes felhasználni (lásd az ajánlott irodalmak jegyzékét a tanszéki növényismereti honlapon);
 
A beszámolók felépítéséről
-          A félév során 4 db nagyobb beszámoló lesz, beszámolónként átlagosan 50 taxon (faj, nemzetség) ismeretét és néhány magasabb csoport (pl. zárvatermőknél család) jellemzését kell elsajátítani;
-          A beszámolók várható időpontja 2019-ban (naptári hét): 10. (1. beszámoló), 12. (2. beszámoló), 15. (3. beszámoló), 18. (4. beszámoló); (egyes csoportok beszámolója eltolódhat 1-2 héttel későbbre a munkaszüneti napok miatt)
-          Minden nagy beszámoló 100 pontot ér, és két része van: egy növényfelismerési és egy elméleti rész;
A/ Növényfelismerés – összesen 60 pont
·         történhet száraz vagy élő növényről, fotóról, rajzról, festményről (egy beszámolón vegyesen is);
·         beszámolónként általában12 taxon (rendszerint faj), taxononként (fajonként) 5 pont, amelyet a felismerés, helyes magyar, ill. tudományos (latin) név, élőhely (gombáknál étkezési érték, zuzmóknál és moháknál aljzat) alapján határozunk meg. A zárvatermőknél a felismerendő taxonok család szintű besorolását csak azoknál a nagyobb családoknál kell tudni, melyeknél a családok részletes jellemzésével foglalkoztunk a gyakorlaton. Ezt az információt nem a növényfelismerési résznél, hanem a beszámoló következő blokkjában, az elméleti kérdések között kérjük számon.
B/ Elméleti kérdések – összesen 40 pont
Itt definíciókra, rendszertani csoportok jellemzésére, összehasonlításokra vonatkozó kérdésekre lehet számítani. A zárvatermőknél a rendszertani csoport rendszerint család.
Egyes gyakorlatvezetőknél a beszámoló tartalmazhat egy harmadik elemet is, a kritériumkérdést. A gyakorlatvezető a félév, ill. az anyagrész ismertetése elején közli, ha ilyen elem várható a beszámolóban.
C/ Kritériumkérdés: Minden dolgozat elején egy rövid kérdés az adott anyagrész valamilyen alapvető ismeretéről. Az oktató a gyakorlatok során előre közli a kérdést és az arra adandó helyes választ is. A dolgozatban a kérdésre adott helyes válaszért pont nem jár, helytelen válasz esetén a dolgozat többi részét a gyakorlatvezető nem javítja ki, a dolgozat 0 pontot ér.   
 
A beszámolók értékeléséről, a javításról
-          a beszámolókra a hallgatók pontokat kapnak (max. 100 pont beszámolónként);
-          a beszámoltatás történhet írásban, szóban vagy egy beszámolón belül is vegyesen;
-          a pontokat a félév végén váltjuk érdemjegyekre az alábbiak szerint:
         ≤ 200 pont                     elégtelen (1)
200,1 - 250 pont                      elégséges (2)
250,1 - 300 pont                     közepes (3)
300,1 - 350 pont                     jó (4)
350,1 - 400 pont                     jeles (5)
-          minden beszámolóból több mint 50%-ot el kell érnie a hallgatónak, különben a beszámoló érvénytelen;
-          elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, akinek egy vagy több beszámolója (a javítás után is) nem haladja meg az 50%-ot;
-          minden esetben a teljes beszámoló ismétlendő meg, a felismerés és az elméleti rész külön-külön nem fogadható el;
-          a sikertelen (≤50%) beszámoló javítási kísérlete kötelező;
-          a sikeres beszámolók közül egyet a félév végén meg lehet ismételni (javítási kísérlet);
-          egy beszámolót csak egyszer lehet ismételni;
-          a beszámoló ismétlésével az eredeti pontszám törlődik (tehát akár rontani is lehet javítási kísérletnél);
-          beszámoló javításának vagy elmaradt beszámoló pótlásának időpontját a gyakorlatvezető határozza meg.
-          elégtelen gyakorlati jegyet egyszer lehet megpróbálni javítani (gyakorlati utóvizsga), ennek követelménye a teljes félév tananyaga.
 
Az élővilág sokfélesége terepgyakorlat
-          A tantermi gyakorlatokhoz a biológia alapszakon 3 nap terepgyakorlat kapcsolódik a szorgalmi időszak utolsó hetében (2019. május 13-15, hétfő-szerda). A lebonyolítás részleteit a gyakorlatvezető ismerteti. A terepgyakorlaton a részvétel kötelező.
-          A terepgyakorlat önálló tanegység (elsoktb17ta), elvégzése kötelező, a gyakorlatvezetők 3 szinten értékelik a teljesítményt: nem felelt meg, megfelelt vagy kiválóan megfelelt. A terepgyakorlaton való részvétel a teljesítés szükséges, de nem elégséges feltétele. A terepgyakorlaton a részvétel kötelező, arról hiányozni nem lehet, nagyon indokolt esetben, max. 1 nap hiányzást engedélyezhetnek a gyakorlatvezetők, de ezt előre kérni kell, megadása nem automatikus. A terepgyakorlatokon a fajok és élőhelyek ismertetése mellett önálló feladatok megoldására kerül sor (határozás, beszámoló előre megadott témából stb.). Az önálló feladatok megoldását az általuk ismertetett módon ellenőrzik a gyakorlatvezetők (jegyzőkönyvek ellenőrzése, beszámoló stb.). Ez jelentős mértékben meghatározza a terepgyakorlat értékelését.
-          Tekintettel arra, hogy a terepgyakorlatot felvett hallgatók több évfolyamon és képzési programon tanulnak, a terepgyakorlati távollétről a tanszéki értesítés várhatóan nem jut el minden oktatóhoz. Ezért kérjük, hogy mindenki jelezze az érintett oktatóinál (különösen a nem biológiai tárgyak esetében), hogy azokon a napokon nem tud részt venni más tanrendi foglalkozásain. 
 
Az első gyakorlati foglalkozáson a gyakorlatvezetők a saját csoportjukra vonatkozó információkkal egészíthetik ki ezt a listát.
 
 
Budapest, 2019. február 4.                                                                                                                                             A gyakorlatvezetők