Szünbotanikai vizsgálómódszerek

Szünbotanikai vizsgálómódszerek GY
bb1c4ab4, bb1n4ab4, bb1c4b04  

Az „Alkalmazott  biológiai  gyakorlatok” almodulja

BIOLÓGIA ALAPSZAK (BSc)

a 2006. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára

Legutóbbi módosítás: 2018.02.13. 11:41

Heti óraszám: 0+2

Kredit: 2 (bb1c4b04), 3 (bb1c4ab4, bb1n4ab4)

(A bb1c4ab4, bb1n4ab4 tárgykódokon a kredit csak az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul összes tárgyának teljesítése esetében számíthatók be, a 2013-tól képzésüket kezdőknek a bb1c4b04 tárgykódon az almodul legalább 6 kurzusának elvégzése esetében számíthatók be a kreditek. Lásd bio.elte.hu)

Oktató tanszék: Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Tárgyfelelős: Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)

Oktatók: Csontos Péter, Hahn István, Podani János, Kalapos Tibor

A tárgy honlapja:http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/Szunbotanikai_vizsgalomodszerek

Számonkérés: Gyakorlati jegy a félév során írt 2 zárthelyi dolgozat és az önálló feladatok eredménye alapján.

 

1. csoport: Hétfő 10:15-11:45 

2. csoport: Kedd 8:15-9:45 

Déli Tömb 7-501 Növényrendszertani gyakorlóterem

A zárthelyi dolgozatok időpontja: 

1. ZH. 2018. március 19/20.  (az óra ideje alatt)

  2. ZH  (és javító / pótló az 1. ZH-ból) 2018. május 7/8. (az óra ideje alatt)

Javító / pótló dolgozat a 2. ZH-ból: 2018. május végén 

A Dolgozatok eredményeit a Neptun-ban a Feladatok menüpontban adjuk meg.

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlatok legfeljebb 25%-áról, azaz 3 foglalkozásról lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, az nem kaphat gyakorlati jegyet.

 A gyakorlati jegy megszerzéséhez mindkét dolgozatot legalább elégséges (2) szinten kell teljesíteni.

 A gyakorlati jegy a 2 zárthelyi dolgozat jegyének (2x súlyozással) és az önálló feladatok jegyének (súlyozás nélkül) átlagából adódik.

 

A témakörök beosztása 2018 évben

 

02.12/13.

 Herbáriumok és élőnövény gyűjtemények fenntartása – Kalapos Tibor

Önálló feladat (herbáriumok országonként) ismertetése

02.19/20.

 ​Mennyiségi adatok gyűjtése a növénytakaróról – Kalapos Tibor

Önálló feladat (klimatogram szerkesztés) ismertetése

02.26/27.

 Növénytársulások cönológiai felvételezése – Hahn István

03.05-09.

között külön időpontban

 Terepfoglalkozás: faállomány felmérés, Normafa, Budai-hg – Kalapos Tibor

03.05/6.

 Élőhely- és vegetációtérképezés – Hahn István

03.12/13.

 A biomonitorozás alapjai – Hahn István

03.19/20.

 [1. ZH]
 Növénypopulációk felmérése – Kalapos Tibor 

03.26/27.

Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai – Podani János

04.02/3.

 tavaszi szünet

04.09/10.

 Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai – Podani János

Önálló feladatok jegyzőkönyvei beadási határidő

04.16/17.

 A természetes magbank vizsgálata – Csontos Péter

04.23/24.

04.30/05.01..

 Munkaszüneti nap

05.07/08.

 [2. ZH] valamint [1. ZH javítás és pótlás]

05.14/15.

 hallgatók távol rendszertan terepgyakorlatokon

05.28. 9:00

 [2. ZH javítás és pótlás] (7-501 Növényrendszertani gyakorló)

 

fél nap terepfoglalkozás március elején, (Budai-hg, Normafa), időpont megegyezés szerint!

A gyakorlat tematikája:

1. Herbáriumok és élőnövény gyűjtemények fenntartása   -  Kalapos Tibor

Herbáriumok és élőgyűjtemények fenntartásának fontossága: információ tárolás, alap- és alkalmazott kutatások kiszolgálása, oktatás, szemléletformálás, természetvédelem: ex-situ génmegőrzés élőgyűjteményekben. Herbáriumi gyűjtemények gondozásának fő szempontjai, országos jelentőségű herbáriumaink. Előnövény gyűjtemények fenntartásának alapjai, botanikus kertek és aborétumok Magyarországon.  LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán. Letölthető az órai bemutató

2.   Növénypopulációk felmérése    -   Kalapos Tibor

Populációk kiválasztása. Populációméret meghatározása hajtásszámlálással és mintavétel útján történő becsléssel. Növénypopuláció borításának becslése. Növénypopulációk térképezése: pont-, folt- és regionális (área) térképek szerkesztése. Pontos elterjedési térképek és elterjedési hálótérképek. Flóratérképezés. Növénypopulációk kor-, életfázis- ill. méret-összetételének meghatározása. Életciklusfázisok megfigyelése, a populáció vitalitásának értékelése. Populációk terméshozamának becslése. A genetikai változatosság monitorozásának lehetőségei növényfajoknál. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán. 

3. Növénytársulások cönológiai felvételezése    –   Hahn István

Egy növényközösség fajösszetételének és mennyiségének meghatározása terepi mintavétellel. Mintavételi meggondolások: a mintavételi terület mérete, alakja, a kihelyezés módja, ismétlések száma. A minimiárea fogalma. A mintavételi négyzet felvételezésének menete. Borítás becslési technikák. Az eredmények táblázatos összesítése (cönológiai tabella készítése). Növénytársulások alapvető jellemzőinek megállapítása terepi felvételezés eredményeiből: fajszám, egyenletesség, faj-egyed diverzitás (a leggyakrabban használt diverzitási indexek: Shannon-Weaver, Simpson, stb.), más diverzitás-mutatók (pl. életforma-faj diverzitás). Frekvencia, konstancia, fidelitás. Rang-abundancia diagramok. A fajszám és a diverzitás mint a közösséget ért bolygatás hatásának érzékeny indikátorai. Az élőhelyi környezet minősítése az ott élő növényközösség összetétele alapján (fitoindikáció) az ökológiai indikátorértékek (hőigény-, vízigény-, talajsavanyúság-igény, stb.) felhasználásával. Természetvédelmi értékspektrumok alkalmazása növényközösségek természetességének, zavartságának figyelésére. Természetvédelmi alkalmazási lehetőségek.  LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf). 

4. Élőhely- és vegetációtérképezés   -  Hahn István

A növénytakaró térképezésének céljai. Vegetációtérképezés, florisztikai és fiziognómiai vegetációtérképek. Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában. A térképezés előkészítése: háttéranyagok gyűjtése, a felhasználandó topográfiai alaptérkép, légi- és műholdfelvételek beszerzése. A térképezés terepi munkafázisa. Útvonalterv készítése, terepbejárás, élőhelytípus meghatározása, térképi adatrögzítés. Műholdas helymeghatározó technika alkalmazása a térképezésben. A magyarországi élőhelyek Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer szerinti osztályozásának rövid ismertetése. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf). 

5. A biomonitorozás alapjai   -  Hahn István

A monitorozás célja. A biomonitorozás elvi alapjai, a bio- ill. fitoindikáció és alkalmazásai. A mintavétel alapjai, a vizsgálatok szabványossága, huzamossága, összehasonlíthatósági követelmények. Adatbázisok építése, alapvető elvárások. Növényfajok, növénytársulások és élőhelyek monitorozása. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf)

6. Mennyiségi adatok gyűjtése a növénytakaróról  (Fö-  Kalapos Tibor

Az ilyen vizsgálatok fontossága. Szárazföldi ökoszisztémák szénforgalma komponenseinek (pl. fitomassza produkció, talajlégzés, avarlebomlás, nettó ökoszisztéma produkció, stb.) mérése. Termőhelyi aratásos módszerek, mikrometeorológiai technikák, távérzékeléses eljárások. Alkalmazások: a globális klímaváltozás ökoszisztéma anyagforgalmi hatásai, kísérletes vizsgálatok. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán.

7-8. A természetes magbank vizsgálata    -   Csontos Péter

A magbank meghatározása. A magbank vizsgálatának mintavételi kérdései (mélység, térfogat, időpont, stb.). Talajminták feldolgozása: in situ módszerek, üvegházi hajtatás, a magvak fizikai elválasztása talajrészecskéktől, életképesség tesztelése. Magtúlélési kísérletek eltemetett magvakon, gyűjteményekben tárolt magvak csíraképesség-vizsgálata. Magbank típus rendszerek. Magökológiai adatbázisok: a magtömeg adatbázis, a magméret adatbázis, a magterjesztési mód adatbázis, a magbank típus adatbázis. Magbiológiai mutatók (magméret, magtömeg, reproduktív allokáció, stb) összefüggésének mérése növényi tulajdonságokkal és élőhelyi paraméterekkel. A magbank és a mageső jelentőségének vizsgálata és szerepe a élőhely-restauráció gyakorlati megvalósításában. Nincs letölthető anyag. A felkészüléshez ajánlott irodalom a jegyzetboltban megvásárolható: Csontos Péter: A természetes magbank kutatásának módszerei. Synbiologica Hungarica 4. Scientia Kiadó, Budapest, 2001.

9-10. Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai   - Podani János

Egyváltozós statisztika: feltáró adatelemzés, összefüggés vizsgálat, F- és t-próba, variancia-analízis stb. Sokváltozós statisztikai eljárások: bevezetés. Az alapadat mátrix összeállítása, adatok átalakítása. Hasonlósági mátrixok számítása, a leggyakrabban alkalmazott hasonlósági indexek. Hierarchikus és nem-hierarchikus osztályozás. A legfontosabb ordinációs módszer: a főkomponens analízis. Számítógépes programcsomagok sokváltozós statisztikai adatok elemzésére. Leggyakoribb növényökológiai alkalmazások.  Letölthető anyagok:  Egyváltozós statisztika   Többváltozós statisztika.

 

A tárgyból a felkészülést a gyakorlatokon elhangzottak ill. a gyakorlatokon bemutatott elektronikus szemléltető anyagok segítik.
Ezek
a kurzus Neptun oldalán oldalán érhetők el.

 

A tantárgyhoz kötelező tankönyv nincs, az egyes anyagrészekhez az oktatók témakörönként ajánlanak irodalmat.