Szünbotanikai vizsgálómódszerek

Szünbotanikai vizsgálómódszerek GY
bb1c4ab4, bb1n4ab4, bb1c4b04  

Az „Alkalmazott  biológiai  gyakorlatok” almodulja

BIOLÓGIA ALAPSZAK (BSc)

a 2006. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára

 

Heti óraszám: 0+2

Kredit: 2 (bb1c4b04), 3 (bb1c4ab4, bb1n4ab4)

(A bb1c4ab4, bb1n4ab4 tárgykódokon a kredit csak az "Alkalmazott biológiai gyakorlatok" almodul összes tárgyának teljesítése esetében számíthatók be, a 2013-tól képzésüket kezdőknek a bb1c4b04 tárgykódon az almodul legalább 6 kurzusának elvégzése esetében számíthatók be a kreditek. Lásd bio.elte.hu)

Oktató tanszék: Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék

Tárgyfelelős: Kalapos Tibor (kalapos@caesar.elte.hu)

Oktatók: Hahn István, Podani János, Kalapos Tibor

A tárgy honlapja:http://plantsys.elte.hu/drupal/hu/oktatas/Szunbotanikai_vizsgalomodszerek

Számonkérés: Gyakorlati jegy a félév során írt 2 zárthelyi dolgozat és az önálló feladatok eredménye alapján.

 

Csütörtök 16:00-17:30 

Déli Tömb 7-501 Növényrendszertani gyakorlóterem

A nagy létszám miatt az évfolyam 2 csoportba osztva, páros heti és páratlan heti csoport, egy hallgató csak 2 hetente van gyakorlaton, több önálló házi feladatot kap, plusz fél nap terepfoglalkozás külön időpontban.

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlatok legfeljebb 25%-áról, azaz 2 foglalkozásról lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, az nem kaphat gyakorlati jegyet.

 A gyakorlati jegy megszerzéséhez mindkét dolgozatot legalább elégséges (2) szinten kell teljesíteni.

 A gyakorlati jegy a 2 zárthelyi dolgozat jegyének (2x súlyozással) és az önálló feladatok jegyének (súlyozás nélkül) átlagából adódik.

 

A témakörök beosztása 2019 tavaszán 

+ fél nap terepfoglalkozás március elején (Budai-hg, Normafa, 5. feladat) az időjárás függvényében, időpont megegyezés szerint!

Naptárihét

Csütörtök

Témakör

7.

02.14.

Herbáriumok és élőnövény gyűjtemények fenntartása – Kalapos Tibor

Növénypopulációk felmérése – Kalapos Tibor

Önálló feladatok (1. Herbáriumok a világban; 2. klimatogram szerkesztés) ismertetése

8.

02.21.

9.

02.28.

A természetes magbank vizsgálata – Kalapos Tibor

Mennyiségi adatok gyűjtése a növénytakaróról – Kalapos Tibor

Tantermi gyakorlat: 3. feladat. Ezermagtömeg mérése – Kalapos Tibor

10.

03.07.

11.

03.14.

Növénytársulások cönológiai felvételezése – Hahn István

Élőhely- és vegetációtérképezés – Hahn István

Önálló feladat (4. Borítás becslés) ismertetése

1-3. önálló feladatok elektronikus beadási határidő (03.21.)

12.

03.21.

13.

03.28.

 [1. ZH]

 A biomonitorozás alapjai – Hahn István

5. önálló feladat beadási határidő (04.04.)

14.

04.04.

15.

04.11.

Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai – Podani János

16.

04.18.

Tavaszi szünet

17.

04.25.

Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai – Podani János

18.

05.02.

[2. ZH] valamint [1. ZH javítás és pótlás]

(egyszerre a páros és páratlan heti csoportnak)

19.

05.09.

Eötvös nap

20.

05.16.

Elmarad (oktatók / hallgatók távol rendszertan terepgyakorlatokon)

05.27. 12:00

[2. ZH javítás és pótlás] (Déli Tömb 7-501)

A gyakorlat tematikája:

1. Herbáriumok és élőnövény gyűjtemények fenntartása   -  Kalapos Tibor

Herbáriumok és élőgyűjtemények fenntartásának fontossága: információ tárolás, alap- és alkalmazott kutatások kiszolgálása, oktatás, szemléletformálás, természetvédelem: ex-situ génmegőrzés élőgyűjteményekben. Herbáriumi gyűjtemények gondozásának fő szempontjai, országos jelentőségű herbáriumaink. Előnövény gyűjtemények fenntartásának alapjai, botanikus kertek és aborétumok Magyarországon.  LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán. Letölthető az órai bemutató

2.   Növénypopulációk felmérése    -   Kalapos Tibor

Populációk kiválasztása. Populációméret meghatározása hajtásszámlálással és mintavétel útján történő becsléssel. Növénypopuláció borításának becslése. Növénypopulációk térképezése: pont-, folt- és regionális (área) térképek szerkesztése. Pontos elterjedési térképek és elterjedési hálótérképek. Flóratérképezés. Növénypopulációk kor-, életfázis- ill. méret-összetételének meghatározása. Életciklusfázisok megfigyelése, a populáció vitalitásának értékelése. Populációk terméshozamának becslése. A genetikai változatosság monitorozásának lehetőségei növényfajoknál. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán. 

3. Növénytársulások cönológiai felvételezése    –   Hahn István

Egy növényközösség fajösszetételének és mennyiségének meghatározása terepi mintavétellel. Mintavételi meggondolások: a mintavételi terület mérete, alakja, a kihelyezés módja, ismétlések száma. A minimiárea fogalma. A mintavételi négyzet felvételezésének menete. Borítás becslési technikák. Az eredmények táblázatos összesítése (cönológiai tabella készítése). Növénytársulások alapvető jellemzőinek megállapítása terepi felvételezés eredményeiből: fajszám, egyenletesség, faj-egyed diverzitás (a leggyakrabban használt diverzitási indexek: Shannon-Weaver, Simpson, stb.), más diverzitás-mutatók (pl. életforma-faj diverzitás). Frekvencia, konstancia, fidelitás. Rang-abundancia diagramok. A fajszám és a diverzitás mint a közösséget ért bolygatás hatásának érzékeny indikátorai. Az élőhelyi környezet minősítése az ott élő növényközösség összetétele alapján (fitoindikáció) az ökológiai indikátorértékek (hőigény-, vízigény-, talajsavanyúság-igény, stb.) felhasználásával. Természetvédelmi értékspektrumok alkalmazása növényközösségek természetességének, zavartságának figyelésére. Természetvédelmi alkalmazási lehetőségek.  LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf). 

4. Élőhely- és vegetációtérképezés   -  Hahn István

A növénytakaró térképezésének céljai. Vegetációtérképezés, florisztikai és fiziognómiai vegetációtérképek. Az élőhely-térképezés alkalmazása a biodiverzitás monitorozásában. A térképezés előkészítése: háttéranyagok gyűjtése, a felhasználandó topográfiai alaptérkép, légi- és műholdfelvételek beszerzése. A térképezés terepi munkafázisa. Útvonalterv készítése, terepbejárás, élőhelytípus meghatározása, térképi adatrögzítés. Műholdas helymeghatározó technika alkalmazása a térképezésben. A magyarországi élőhelyek Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer szerinti osztályozásának rövid ismertetése. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf). 

5. A biomonitorozás alapjai   -  Hahn István

A monitorozás célja. A biomonitorozás elvi alapjai, a bio- ill. fitoindikáció és alkalmazásai. A mintavétel alapjai, a vizsgálatok szabványossága, huzamossága, összehasonlíthatósági követelmények. Adatbázisok építése, alapvető elvárások. Növényfajok, növénytársulások és élőhelyek monitorozása. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán (szünbotanika  2016 Hahn.pdf)

6. Mennyiségi adatok gyűjtése a növénytakaróról  (Fö-  Kalapos Tibor

Az ilyen vizsgálatok fontossága. Szárazföldi ökoszisztémák szénforgalma komponenseinek (pl. fitomassza produkció, talajlégzés, avarlebomlás, nettó ökoszisztéma produkció, stb.) mérése. Termőhelyi aratásos módszerek, mikrometeorológiai technikák, távérzékeléses eljárások. Alkalmazások: a globális klímaváltozás ökoszisztéma anyagforgalmi hatásai, kísérletes vizsgálatok. LETÖLTHETŐ ANYAG A TÉMAKÖRHÖZ: a kurzus Neptun oldalán.

7-8. A természetes magbank vizsgálata    -   Kalapos Tibor

A magbank meghatározása. A magbank vizsgálatának mintavételi kérdései (mélység, térfogat, időpont, stb.). Talajminták feldolgozása: in situ módszerek, üvegházi hajtatás, a magvak fizikai elválasztása talajrészecskéktől, életképesség tesztelése. Magtúlélési kísérletek eltemetett magvakon, gyűjteményekben tárolt magvak csíraképesség-vizsgálata. Magbank típus rendszerek. Magökológiai adatbázisok: a magtömeg adatbázis, a magméret adatbázis, a magterjesztési mód adatbázis, a magbank típus adatbázis. Magbiológiai mutatók (magméret, magtömeg, reproduktív allokáció, stb) összefüggésének mérése növényi tulajdonságokkal és élőhelyi paraméterekkel. A magbank és a mageső jelentőségének vizsgálata és szerepe a élőhely-restauráció gyakorlati megvalósításában. 

9-10. Szünbotanikai adatok statisztikai feldolgozásának alapjai   - Podani János

Egyváltozós statisztika: feltáró adatelemzés, összefüggés vizsgálat, F- és t-próba, variancia-analízis stb. Sokváltozós statisztikai eljárások: bevezetés. Az alapadat mátrix összeállítása, adatok átalakítása. Hasonlósági mátrixok számítása, a leggyakrabban alkalmazott hasonlósági indexek. Hierarchikus és nem-hierarchikus osztályozás. A legfontosabb ordinációs módszer: a főkomponens analízis. Számítógépes programcsomagok sokváltozós statisztikai adatok elemzésére. Leggyakoribb növényökológiai alkalmazások.  Letölthető anyagok:  Egyváltozós statisztika   Többváltozós statisztika.

 

A tárgyból a felkészülést a gyakorlatokon elhangzottak ill. a gyakorlatokon bemutatott elektronikus szemléltető anyagok segítik.
Ezek
a kurzus Neptun oldalán oldalán érhetők el.

 

A tantárgyhoz kötelező tankönyv nincs, az egyes anyagrészekhez az oktatók témakörönként ajánlanak irodalmat.